Oświadczenie

Firma Sonova AG („Sonova”) nieustannie dokłada wszelkich starań, aby zapewniać rzetelne i aktualne informacje. Mimo to firma nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zobowiązań, że zawarte lub przytaczane tutaj informacje są rzetelne i kompletne. Firma Sonova nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i wynikowe straty ani za odszkodowania sankcyjne wynikające z korzystania, dostępu lub braku możliwości korzystania z tych informacji. Ponadto firma Sonova w żaden sposób nie odpowiada za potencjalne błędy lub pominięcia w ich treści. Ma to szczególne zastosowanie do wszelkich odniesień do produktów i usług dostarczanych przez firmę Sonova. Informacje w tej witrynie internetowej mogą zawierać nieścisłości natury technicznej lub błędy typograficzne. Firma Sonova zastrzega sobie również prawo, aby w każdym momencie, bez powiadamiania wprowadzać poprawki i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w tych informacjach oraz w żaden sposób nie odpowiada za potencjalne konsekwencje takich zmian.

Informacje, które firma Sonova publikuje w Internecie, mogą zawierać odniesienia i odsyłacze do produktów, programów i usług firmy Sonova — w postaci obrazów lub tekstu — które nie zostały jeszcze wprowadzone lub nie są dostępne w danym kraju. Takie odniesienia nie sugerują, że firma Sonova zamierza wprowadzić takie produkty, programy lub usługi w danym kraju. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Sonova.

Wybierając elementy witryny do użycia, użytkownik zobowiązany jest do zastosowania wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi elementami mogącymi uszkodzić komputer. Firma Sonova w żadnym razie nie odpowiada wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wynikowe straty wynikające z korzystania z tej witryny, lub jakiejkolwiek innej witryny, do której łącze zawiera ta witryna, w tym bez ograniczeń za utratę sprzedaży lub zysku, zakłócenia w działalności, utratę programów lub innych danych w systemach przetwarzających informacje oraz inne straty, nawet jeśli firma ta otrzyma wyraźne informacje na temat możliwości wystąpienia takich strat.

Relacje inwestorskie zawierają oświadczenia dotyczące przyszłości, które opierają się na obecnych oczekiwaniach. Wiążą się one z ryzykiem i niepewnością, dlatego ich rzeczywiste rezultaty mogą znacznie różnić się od przewidywanych. Obejmuje to ryzyko technologiczne, ryzyko rynkowe oraz niepewność związaną z procesem rozwoju. Czynniki te mogą doprowadzić do wstrzymania rozwoju, opóźnień we wprowadzaniu produktów lub znacznego zmniejszenia założonego poziomu akceptacji produktów przez klientów.

Przetwarzanie informacji poufnych i danych osobowych
Niniejszy dokument opisuje politykę firmy Sonova w zakresie danych osobowych otrzymywanych w trakcie wizyt w naszej witrynie internetowej. Firma Sonova rozumie znaczenie ochrony poufności danych osobowych, które gromadzi od użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Ilość i rodzaj otrzymywanych informacji zależy od sposobu korzystania z naszej witryny.

Google Analytics: Ta witryna korzysta z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej oferowanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych przesyłanych do komputera użytkownika, aby umożliwić analizę sposobu korzystania z witryny. Informacje na temat korzystania z witryny generowane przez pliki cookie są z reguły przesyłane do firmy Google i przechowywane na serwerach w USA. W wyjątkowych sytuacjach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, po czym tworzy się jego skrót. Na żądanie operatora niniejszej witryny firma Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów z aktywności w witrynie dla operatorów oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością w witrynie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesyłany przez Google Analytics za pomocą przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może odmówić używania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce, przy czym należy pamiętać, że takie rozwiązanie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji witryny. Aby uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie w związku z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), można pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Na niektórych stronach firma Sonova wymaga wprowadzenia danych osobowych w celu dostarczania usług i korespondencji (np. broszur i newsletterów przesyłanych pocztą elektroniczną). Informacje, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i potencjalne dane dodatkowe, są gromadzone w celu spełnienia żądania użytkownika. W celu zapewnienia tych usług firma Sonova może korzystać z usług dostawców zewnętrznych w Szwajcarii i za granicą.

Użytkownik internetowy może zdecydować się na przesłanie firmie Sonova swoich danych osobowych, których firma ta będzie używała wyłącznie w celu określenia sposobu odpowiedzi na wiadomość e-mail lub dostarczenia żądanej usługi.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Zmieniona Polityka prywatności będzie miała zastosowanie tylko do danych gromadzonych po aktualizacji.

Korzystanie ze witryny firmy Sonova
Cała zawartość niniejszej witryny firmy Sonova podlega prawu autorskiemu i wszystkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik może zapisywać lub drukować pojedyncze strony i/lub sekcje witryny firmy Sonova pod warunkiem, że nie usuwa informacji o prawie autorskim lub innych prawach własności. Zapisując lub kopiując treści z witryny firmy Sonova, użytkownik akceptuje warunki korzystania. Wszystkie prawa pozostają własności spółki Sonova AG oraz jej licencjodawców. Zabrania się powielania (całości lub fragmentów), przesyłania (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikowania lub korzystania z witryny firmy Sonova lub odsyłania do niej w celach publicznych i komercyjnych bez uprzedniej zgody firmy Sonova.

© Copyright Sonova, 2007–2017 — wszelkie prawa zastrzeżone.