Disclaimer

Sonova AG ("Sonova") heeft haar best gedaan - en zal dit blijven doen - om nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verschaffen. We doen echter geen toezeggingen en verstrekken geen waarborgen, expliciet of impliciet, dat de informatie die hierin staat of waarnaar verwezen wordt, nauwkeurig of volledig is. Bovendien is Sonova op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele schade of gevolgschade, of schadevergoeding als gevolg van het gebruik van, toegang tot, of het niet kunnen gebruiken van deze informatie. Daarnaast kan Sonova in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud hiervan. Dit is vooral van toepassing op verwijzingen naar producten en diensten die door Sonova geleverd worden. Informatie op deze website bevat mogelijk technische onnauwkeurigheden of typografische fouten. Sonova kan ook te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma's die in deze informatie beschreven worden, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Informatie die Sonova publiceert op het internet kan referenties of verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Sonova, afgebeeld of beschreven, die in uw land niet bekendgemaakt of beschikbaar zijn. Deze verwijzingen impliceren niet dat Sonova van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land bekend te maken. Meer informatie is beschikbaar via uw plaatselijke zakelijke contactpersoon bij Sonova.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wat u ook selecteert voor uw gebruik, vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke software. In geen enkel geval is Sonova aansprakelijk jegens enige partij voor directe, indirecte, speciale of gevolgschade wegens het gebruik van deze website of van andere gehyperlinkte websites, inclusief, zonder beperking, verlies van winst, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw datasysteem of anderszins, zelfs indien we expliciet op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Onze investeerdersinformatie bevat toekomstgerichte uiteenzettingen, op basis van de huidige verwachtingen, die risico's en onzekerheden bevatten waardoor de uiteindelijke resultaten aanzienlijk anders kunnen zijn. Deze risico's en onzekerheden omvatten de technologische risico's, marktrisico's en onzekerheden die eigen zijn aan het ontwikkelingsproces en die beëindiging van de ontwikkelingsinzet kunnen veroorzaken, de productintroductie kunnen vertragen of de oorspronkelijk bij het product verwachte klantenacceptatie aanzienlijk kunnen verlagen.

Behandeling van vertrouwelijke en persoonlijke informatie
Dit document beschrijft het beleid van Sonova met betrekking tot informatie die over u ontvangen werd tijdens uw bezoek aan onze website. Sonova erkent het belang van de privacybescherming van persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen van onze online-bezoekers. De hoeveelheid en de soort ontvangen informatie is afhankelijk van de manier waarop u onze site gebruikt.

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een analyse-service van Google, Inc. ("Google"), om gebruiksstatistieken te verzamelen. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Op specifieke pagina's vraagt Sonova persoonsgegevens om de bezoeker van de website een dienst of correspondentie te leveren (bv. met de post verzonden informatiebrochures of nieuwsbrieven). Deze informatie, zoals naam, postadres, e-mailadres en eventuele aanvullende informatie, wordt verzameld om aan uw verzoek te voldoen. Sonova kan externe dienstverleners in Zwitserland of andere landen gebruiken om deze diensten te verstrekken.

Internetgebruikers kunnen beslissen om Sonova hun persoonsgegevens te sturen, die Sonova zal gebruiken om te bepalen hoe het op de e-mail reageert of om de gevraagde dienst te leveren.

Wij behouden het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. Een gewijzigd privacybeleid zal alleen van toepassing zijn op gegevens die verzameld werden na de datum waarop het beleid van kracht gaat.

Gebruik van de website van Sonova
Alle informatie op deze website van Sonova is onderhevig aan copyright met alle rechten voorbehouden. U mag afzonderlijke pagina's en/of delen van de website van Sonova opslaan of er een exemplaar op papier van afdrukken, op voorwaarde dat u vermeldingen met betrekking tot het copyright of andere eigendomsrechten niet verwijdert. Het opslaan of anderszins kopiëren van materiaal van de website van Sonova geldt als aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Alle rechten blijven eigendom van Sonova AG en haar licentiegevers. U mag de website van Sonova niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), verzenden (elektronisch of op een andere manier), wijzigen, koppelen of gebruiken voor enige publieke of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonova.

© Copyright door Sonova, 2007-2017 - alle rechten voorbehouden.